วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Art of public speaking workshop

อบรม Art of public speaking workshop

อบรม Art of public speaking workshop

วันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "Art of public speaking workshop" ภายใต้โครงการกิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทราบถึงเทคนิคและแนวทางในการนำไปปฎิบัติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านการพูดภาษาในที่สาธารณะ วิทยากรในการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาลา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม Art of public speaking workshop

อบรม Art of public speaking workshop