วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมแสดงความขอบคุณ ชื่นชม ยินดีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

ภายในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมะเกลือ พุทธมณฑล นครปฐม สวดเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธี หลังจากนั้น ท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร โดยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร รางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของคณะ ดังนี้

ร่วมแสดงความยินดี นางสาวศันสนีย์ บุญนิธิ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อ บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ไปยังที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)

รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2559 บัณฑิตวิทยาลัย : คุณปุญชรัศมิ์ แทบทาม

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

ประกวดผลงานทีมบุคลากรดีเด่นประจำปี 2559
#ประเภท งานวิจัยและสำรวจ ( R2R)
รางวัลดี ผลงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายวรัญชัย พนานุรักษา และทีมงาน

รางวัลชมเชย ผลงาน ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายวีรชาติ พนาวิวัฒน์ และทีมงาน
#ประเภทงานวิเคราะห์ / สังเคราะห์
รางวัลดี ผลงาน การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skill โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทรและทีมงาน

รางวัลชมเชย ผลงาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาระบบ E-Form ของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดย นางสาววารุณี อัศวธัญญาสกุลและทีมงาน

รางวัลชมเชย ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550 - 2559 โดย นายนฤดล คงทน และทีมงาน

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

#ประเภทคู่มือปฏิบัติงาน
รางวัลชมเชย ผลงาน "กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านวารสารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" โดย นางสาวปาณิสรา ร้อยชิน และทีมงาน
#ประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมเพื่อสังคม รางวัลชมเชย ผลงาน "เรามา Re Re recycle" โดย นายคำรณ ไพศาลพัฒนสกุล และทีมงาน รางวัลชมเชย ผลงาน "โครงการคุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดย นางสุภาพพ นพเก้า และทีมงาน

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย