วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร งานกิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 ) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 ดังนี้

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- รางวัลวิทยานิพนธ์ 59 รางวัลระดับดีมาก # วิทยานิพนธ์ เรื่อง "เซลล์ชวานน์และเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันสำหรับการซ่อมแซม ระบบประสาทส่วนปลาย" (Primary Schwann Cells and Adipose-Derived Stem Cells for Peripheral Nerve Repair) โดย ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รางวัลระดับดี # วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การสร้างระบบเพื่อคัดเลือก สร้างดัชนี และค้นหาข้อมูลประเภทอัลกอรึทึม ในห้องสมุดดิจิตอล" Information Extraction and Metadata Annotation for Algorithms in Digital Libraries โดย ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น # ผลงานเรื่อง "แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร" (Polyester Containing Herbal Extracts Dressings) โดย ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระดับดี # ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ใช้เซนเซอร์เคมีบนผ้า เพื่อการตรวจวัดกลิ่น" (Wearable E-nose Based on Fabric-based Chemical Sensors for Odor Detection) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ # ผลงานเรื่อง "องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน" (Protein Marker) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลประกาศเกียรติคุณ # ผลงานเรื่อง "เกมส่องแสงต้นกล้า" (When Light Shines) โดย ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560