วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Digital Literacy Training

อบรม Digital Literacy Training

อบรม Digital Literacy Training

วันที่ 20 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Digital Literacy Training ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้เท่าทันสื่อ สามารถนำความรู้ในการใช้สื่อไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Hugh O'Connell กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

อบรม Digital Literacy Training

อบรม Digital Literacy Training