วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาไทยซึ่งได้เข้ารับการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์บัณฑิตได้นำความรู้ นำเสนอหรือสื่อสารถ่ายทอดกับนักศึกษาต่างชาติให้มีความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

นำโดย ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผศ.ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชาวไทยและต่างชาติ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน