วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา และ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสในการร่วมมือในอนาคตต่อไป ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560