วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560 ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560