วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ

วันที่ 13 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือกับคนพิการทางได้ยินได้อย่างถูกต้อง วิทยากรในการบรรยายได้รับเกียรติ คุณมาลิน เนาว์นาน ล่ามภาษามือ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ