วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ

วันที่ 8 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องขนมไทย ลูกชุป และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรปิยา กาญจนพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสอนฝึกปฎิบัติในการปั้นขนมลูกชุบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ