วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Internal Auditor

อบรม Internal Auditor

อบรม Internal Auditor

วันที่ 12-13 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Internal Auditor ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรในการบรรยายได้รับเกียรติ อาจารย์จีรศักดิ์ ม่วงชิน จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd. ผู้เข้าร่วมอบรม นำโดย ผศ. ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน เช่น การวางแผนการตรวจ การเตรียมตรวจ การดำเนินการตรวจ การทำรายงานผลการตรวจประเมิน และการติดตามตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อบรม Internal Auditor

อบรม Internal Auditor