วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล


อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ แปลความหมายผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รศ.ดร แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล