วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ


อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เพิ่มพูนทักษะขั้นตอนวิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รศ.ดร. ประภาพรรณ อุ่นอบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ