วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)


อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)

อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักขั้นตอนวิธีการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)

อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)