วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564Cultural Relations Trip @ Ratchaburi Province

Cultural Relations Trip

Cultural Relations Trip

วันที่ 23-24 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "Cultural Relations Trip @ Ratchaburi Province" เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน

Cultural Relations Trip

Cultural Relations Trip

นำโดย ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผศ.ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา โดยครั้งนี้ นักศึกษา ได้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง และนักศึกษาได้ร่วมกันยิงหนังสติ๊กปลูกป่า พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ขนม นม อาหารแห้ง ให้กับน้องๆ ที่หมู่บ้านห้วยผาก จังหวัดราชบุรี บรรยากาศท่ามกลางรอยยิ้มและคำขอบคุณจากเด็กๆ

Cultural Relations Trip

Cultural Relations Trip