วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันมหิดล

วันมหิดล

วันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย รศ.ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันมหิดล

วันมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา และ ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันมหิดล

วันมหิดล