วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุน Capacity Building for Institutions in Myanmar (CBIM) และ Mahidol – Norway Capacity Building initiative for Asia (CBIA)

Capacity Building for Institutions in Myanmar

Capacity Building for Institutions in Myanmar

วันที่ 21 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุน Capacity Building for Institutions in Myanmar (CBIM) และ Mahidol – Norway Capacity Building initiative for Asia (CBIA) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมระดมสมอง วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของหลักสูตรที่มีต่อนักศึกษาทุน (CBIM) และทุน (CBIA)

Capacity Building for Institutions in Myanmar

Capacity Building for Institutions in Myanmar

พร้อมนำเสนอสภาพปัญหา แชร์ประสบการณ์แนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้าน Environmental Science & Engineering, Human Rights & Peace Studies and Disability Studies, Social & Population Science และ Life Science and Health ภายในการสัมมนาได้เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมการตอบข้อซักถามด้านทุนการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่ Best Practice ในการบริหารจัดการดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป โดยมี ผศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตรที่มีนักศึกษาทุน (CBIM) และทุน (CBIA) เข้าร่วม 45 ท่าน

Capacity Building for Institutions in Myanmar

Capacity Building for Institutions in Myanmar