วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีการศึกษา 2559

Orientation Postgraduate

Orientation Postgraduate

วันที่ 18 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำการให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธี

Orientation Postgraduate

Orientation Postgraduate

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีปฐมนิเทศฯ การแนะนำสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจกรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Orientation Postgraduate

Orientation Postgraduate