วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564การอบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin

Turnitin

Turnitin

บรรยากาศการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. (บรรยายภาษาไทย) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Turnitin

Turnitin