วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน (Art of public speaking)

Art of public speaking

Art of public speaking

องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 5 วัน คือ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 7 ,14,21 และ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรที่มาบรรยายและสอนการปฏิบัติ โดยคุณ นัฎทินี สงนวล ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค มารยาท การแต่งกาย และบุคลิกภาพ ในการพูดภาษาอังกฤษที่สาธารณะ และทดสอบการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการเรียน การทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Art of public speaking

Art of public speaking