วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564



โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ

Infographic

Infographic

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Infographic เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหา การนำเสนอ เพื่อการบรรยายงานวิชาการของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Infographic

Infographic