วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564กิจกรรมโครงการ การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)

CPR & AED

CPR & AED

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งภายในกิจกรรมให้ความรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฐานโดยแบ่งเป็น 4 ฐาน โดยทีมวิทยากรจาก ศูนย์อบรม CPR คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กิจกรรม (ช่วงเช้า) ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน และ (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44 คน การอบรมครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้ cert soft skills แล้วยังได้รับบัตรผ่านการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อทดสอบภาคปฏิบัติผ่าน

CPR & AED

CPR & AED