วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ก๊าซเรือนกระจกและการคัดแยกขยะ

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการคัดแยกขยะ" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต บรรยายการเรื่องคัดแยกขยะ ต่อด้วยการบรรยาย เรื่องก๊าซเรือนกระจก โดย ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนร่วมในลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ Excellence in management for sustainable organization ของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) อย่างยั่งยืน

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก