วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โหมโรงอาเซียน (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies

ASEAN Overture

ASEAN Overture

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง "โหมโรงอาเซียน" (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในพิธีเปิด ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม และ รศ.นพ. ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน กล่าวเปิดการประชุมฯ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้เป็นองค์ปาฐกในการบรรยาย "โหมโรงอาเซียน" (ASEAN Overture)

ASEAN Overture

ASEAN Overture

ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ "ASEAN and Postgraduate Studies" โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ. ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และ ผศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนา วัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อผลักดันการจัดการศึกษา และการสร้างหลักสูตรชั้นแนวหน้า ที่มุ่งเน้น Self-Awareness and Social Awareness ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน

ASEAN Overture

ASEAN Overture