วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564อบรม Service Excellence การบริการอย่างมืออาชีพ

การบริการอย่างมืออาชีพ

การบริการอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Service Excellence การบริการอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พจนีย์ บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารพนักงานสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาเป็นวิทยากร สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

การบริการอย่างมืออาชีพ

การบริการอย่างมืออาชีพ