วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารอาจารย์จาก คณะ สถาบันส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานประกอบไปด้วย ชมวีดิทัศน์ "การให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา" โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 พิธีรับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย "การแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ "แนะนำสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา "แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ การพัฒนาภาษาอังกฤษ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นอกจากนั้น ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ต่อด้วยพิธีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2557 และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่