วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564อบรม Technique for Proposal Examination (English Version)

Technique for Proposal

Technique for Proposal

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "Technique for Proposal Examination (English Version)" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ทักษะสำคัญสำหรับเตรียมตัวทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการเลือกหัวข้อและการค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง

Technique for Proposal

Technique for Proposal