วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเขียน พม. เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

เทคนิคการเขียน พม.

เทคนิคการเขียน พม.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการเขียน พม. เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา พิธีเปิดโดย รศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณปิยนุช รัตนกุล หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คุณเบญจมาศ มะหมัดกุล นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทคนิคการเขียน พม.

เทคนิคการเขียน พม.