วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพันธกิจการศึกษา การวิจัยและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR) ทุนระดับหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา