วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presentation Technique in Academic Meeting." ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

Effective Presentation Technique

Effective Presentation Technique

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presentation Technique in Academic Meeting." ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย เรืออากาศโท ทพ. คุณวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

Effective Presentation Technique

Effective Presentation Technique

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง Effective Presentation Technique in Academic Meeting. โดย Professor. Dr. Benno Von Bormann จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation ของนักศึกษาผู้เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณศึกษาจากคณะ สถาบัน วิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ จำนวน 21 เรื่อง แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 13 ผลงาน และปริญญาโท 8 เรื่อง

Effective Presentation Technique

Effective Presentation Technique