วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564ประชุมวิชาการนานาชาติ "The Second Annual Symposium on Aging and Old-Age in Asia-Pacific"

Aging and Old-Age in Asia-Pacific

Aging and Old-Age in Asia-Pacific

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 Kyushu University ร่วมกับ York University และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The Second Annual Symposium on Aging and Old-Age in Asia-Pacific" ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุ และการนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสังคมผู้สูงอายุ จากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำองค์ความรู้ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร/รายวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล

Aging and Old-Age in Asia-Pacific

Aging and Old-Age in Asia-Pacific

พิธีเปิดได้รับเกียรติ ศ.คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และได้รับเกียรติจาก Prof. Masa Higo, Kyushu University, Prof. Thomas Klassen, York University และ ผศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็น Moderator โดยมีอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

Aging and Old-Age in Asia-Pacific

Aging and Old-Age in Asia-Pacific