วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการศิลปะแกะสลักผลไม้ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการแกะสลักผักและผลไม้ วิธีการเลือกวัตถุดิบ การดูแล การเก็บรักษา อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย คุณอัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์และทีมงาน จากหวานข้าวใหม่ คัลเจอรัล เวิร์คชอป สตูดิโอ ( Wankaomai Cultural Workshop Studio) โดยมี ผศ. สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น แกะสลักมะเขือไข่เต่าเป็นดอกมะลิวัลย์ มะเขือเจ้าพระยาเป็นลายดอกลิลลี่ แตงกวาเป็นดอกบัว ดอกไม้จากหัวไชเท้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้