วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564อบรม เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง"เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ทักษะสำคัญสำหรับเตรียมตัวทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการเลือกหัวข้อและการค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์