วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2558

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Happy Workplace – 'Happy Brain' จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการใช้สถิติเพื่อสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับความรู้และเข้าใจในหลักสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในการวิจัย และสามารถเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยทั้งของตนและหน่วยงาน วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย ผศ.ดร. วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต