วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564อบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

SPSS for Windows

SPSS for Windows

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รศ.ดร แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

SPSS for Windows

SPSS for Windows