วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชนองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

เมื่อวันที่ 9 -12 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชนองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหา วิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาและช่วยเหลือ อีกทั้งเพื่อเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไป พร้อมนี้ได้เรียนรู้การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาฯ นำโดย ผศ.สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ดร. สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพและการให้คำแนะนำดูแลเบื้องต้น การออกกำลังกาย การกำจัดเหาและสอนทำน้ำยาฆ่าเหา การศึกษาพันธุ์ไม้ที่มีในท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและถูกวิธี การปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืน การคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำมาทำปุ๋ยชีวิภาพ แนะนำการตรวจปรับปรุงคุณภาพน้ำ การทำเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน การสอนทำสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การซ่อมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการทำจรวดขวดน้ำซึ่งได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความสนุนสนาน โครงการค่ายบัณฑิตอาสาฯ มีกำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนสังขละให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน