วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564งานพิธีมอบใบรับรองต่ออายุ "Green Meetings"

Green Meetings

Green Meetings

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดพิธีมอบใบรับรองต่ออายุ "Green Meetings" ให้กับหน่วยงาน สถาบัน องค์การ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม เซ็นทาราแกรด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้มอบฯ และบัณฑิตวิทยาลัย โดย นางพัทธยา ถาวรสุทธิ์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบใบรับรองต่ออายุ "Green Meetings" ในงานโครงการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรมที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Green Meetings