วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย รับมอบรางวัล อันดับที่ 1 ในการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร ม.มหิดล 2559

แบบสำรวจความผูกพัน

บัณฑิตวิทยาลัย รับมอบรางวัล อันดับที่ 1 ในการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร ม.มหิดล 2559 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้มอบรางวัล TV ให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากการร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร. เอื้อมพร รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา