วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิด และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 3 มิถุนายน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดให้มีพิธีเปิด โดย เรืออากาศโท ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกการทำงานเป็นทีม โดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 – 5 มิถุนายน ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

จัดให้มีการบรรยาย เรื่องขั้นตอนและการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา โดย ดร. สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา การเสวนา เรื่อง 'การมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา' โดย ทีมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ได้แก่ ผศ.สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผศ.ดร.พราม อินพรหม คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กิจกรรม 'การบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังตาประสาคนทำกิจกรรม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง' กิจกรรมระดมสมองเพื่อการเขียนโครงการพร้อมการนำเสนอ กิจกรรมเลือกตำแหน่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2559 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - walk Rally และ Leader Night Party' 2016 สำหรับในปีนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 73 คน

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา