วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถี วัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2559

ค่ายปฏิบัติภาวนา

ค่ายปฏิบัติภาวนา

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด "ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถีวัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2559" ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมปฎิบัติสมาธิวิปัสสนาภาวนา เรียนรู้วัตรปฏิบัติของพระป่า รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและการบำเพ็ญประโยชน์ตามวิถีพุทธ โดยมี พระครูภาวนาสุทธาจาร (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุธโธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ได้ให้โอวาทและแนะนำหลักธรรมที่พึ่งนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ค่ายปฏิบัติภาวนา

ค่ายปฏิบัติภาวนา

ค่ายปฏิบัติภาวนา

ค่ายปฏิบัติภาวนา