วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559

EdPEx

EdPEx

เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการ ผศ.ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์ ผศ. ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์ และอาจารย์ ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานการตรวจประเมินฯ ในการนี้ คุณศิริลักษณ์ ได้กล่าววัตถุประสงค์การมาตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets ) และเป้าประสงค์ (Goats ) ที่ตั้งไว้ และเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย นำผลการประเมินของคณะกรรมการ ในประเด็นจุดแข็ง และแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาให้ส่วนงานมีการดำเนินการที่เป็นเลิศ อีกทั้งเพื่อให้ส่วนงานพิจารณาใช้รายงานการตรวจประเมินเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบเวลาถัดไป

EdPEx

EdPEx

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้กับประธานและคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ต่อด้วยคณะทีมผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านต่างๆ ของ EdPEx

EdPEx

EdPEx

และในวันที่ 11 พฤษภาคม คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานและคณะกรรมการได้นำเสนอ /สรุปรายงานผลการตรวจประเมินผลด้วยวาจา โดยมี รศ.ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป