วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการ Grad sports Day 2016 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Grad sports Day 2016 "กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา" ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างและดำรงไว้ซึ่งเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติ อ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งครั้งนี้มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เปตอง และ กีฬานันทนาการ และมีตัวแทนนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาจาก 7 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล