วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564กิจกรรม เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี ปีการศึกษา 2559

เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี

เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี ปีการศึกษา 2559" ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าเป็นคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาฯ และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้า ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ Walk Rally Team Building กิจกรรมกล้าสัมพันธ์ การโหวตน้องขวัญใจพี่ และพี่ขวัญใจน้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสถาบันต่าง มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมฯ

เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี

เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี