วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่