วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการประเพณีรดน้ำผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีรดน้ำผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมเช่น การเลี้ยงอาหาร การแสดงของนักศึกษา การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป กิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์