วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564พิธีมอบรางวัล นักศึกษา โครงการ BA -2016 ‘รุ่น 9

BA -2016

BA -2016

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่และของรางวัล ให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9 (Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University – 2016) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในปีนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ สถาบัน ต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน เป็นชาวไทย 14 คน ชาวต่างชาติ 5 คน จากประเทศ Myanmar Mongolia และ Malawi

BA -2016

BA -2016

สำหรับผลรางวัล ‎Mr‬. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2016 : นายบดินทร์ วานิโชดม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

‪‎Miss‬ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2016 : นางสาวมัชฌิมา อาฮหมัด-มาฮิดิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

‪‎Popular‬ Vote Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2016 :นายรวี เดชชัยพิทักษ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

‎The‬ Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University – 2016) :นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

BA -2016

ซึ่งได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบโล่และของรางวัล