วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564อบรม บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศ.ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด ภายในการอบรมจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม" วิทยากรโดย คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ วิทยากร creative drama John robert power, พัฒนาบุคลิกภาพศูนย์เพื่อนใจ To be Number 1 และนักร้อง-นักแสดง โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม