วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ

TURNITIN

TURNITIN

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN "การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ" เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในการอบรมมีการให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

TURNITIN

TURNITIN