วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต (Wheelchair for Pets)

Wheelchair for Pets

Wheelchair for Pets

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จัดโครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" (Wheelchair for Pets) ณ ห้อง คชสี ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาและผู้จิตอาสาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ และร่วมปฏิบัติทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ทุพพลภาพให้ได้รับชีวิตใหม่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

Wheelchair for Pets

Wheelchair for Pets