วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความชื่นชม ยินดี บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน์นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน์

นายวิษุวัต มหิทธิกรนายวิษุวัต มหิทธิกร

บุคลากรดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558
นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน์
นักวิชาการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทด้านวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
งานพัฒนาหลักสูตร
บรรจุ : 2 พฤศจิกายน 2535
(รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 23 ปี 1 เดือน)
อุดมคติในการทำงาน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นายวิษุวัต มหิทธิกร
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทด้านวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน ๑๐ ปี)
งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป
บรรจุ : 1 ตุลาคม 2550
(รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 ปี 2 เดือน)
อุดมคติในการทำงาน : งานทุกชิ้นต้องมี ระบบขั้นตอนที่ชัดเจน มีการปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ และวัดผลได้


นางสาวทรายทอง เชื้อนุ่น นางสาวทรายทอง เชื้อนุ่น

นางอมรรัตน์ ภู่นครนางอมรรัตน์ ภู่นคร

บุคลากรที่ได้รับการเสนอผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2558
(ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น)
นางสาวทรายทอง เชื้อนุ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
ปขมท. : สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย บุคลากรที่ได้รับการเสนอผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2558

(ด้านวิชาชีพดีเด่น)
นางอมรรัตน์ ภู่นคร
นักทรัพยากรบุคคล
งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป


นางกนกวรรณ ด่านมะลิ

แม่ดี-บุคลากรเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558
นางกนกวรรณ ด่านมะลิ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
แนวคิดในการดูแลบุตร : สอนลูกให้รู้จักสัมมาคารวะ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ รู้จักแบ่งปัน มีเมตตา และช่วยเหลือผู้อ

 

ื่นเท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่เกินกำลังของตนเอง รู้จักทำงานแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ ส่งเสริมให้สร้างกรรมดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส ส่งเสริมด้านการศึกษาตามความสามารถ และรู้จักใช้เงิน รู้จักอดออม