วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564CULTURAL RELATIONS TRIP 2016

CULTURAL RELATIONS TRIP 2016

CULTURAL RELATIONS TRIP 2016

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม"CULTURAL RELATIONS TRIP 2016" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งช่วยถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้านในสังคมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติได้รับรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมจัดให้มีการชมการสาธิต และเรียนรู้การทำดินสอพอง ไข่เค็มดินสอพอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกลุ่มบ้านหินสองก้อน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี อาทิเช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และพิพิธภัณฑ์นารายณ์ราชนิเวศน์ ชมการแสดงแสงสีเสียงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

CULTURAL RELATIONS TRIP 2016

CULTURAL RELATIONS TRIP 2016